Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE TRAININGEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online trainingen georganiseerd door Paselir.

Artikel 1 Inleidende bepaling.
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Paselir, gevestigd te Best, Rembrandtlaan 8, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 70579741 onder handelsnaam
Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training van Paselir. Hierdoor verbindt Paselir zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Paselir aangeboden en door haar gemaakte workshop/cursus.
Participant : De partij met wie Paselir een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Paselir. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.
De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Paselir.
Paselir heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Paselir zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Paselir aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Paselir kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Paselir.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.
Paselir aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.
Als de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Paselir. Eventuele schade wordt door Paselir vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Paselir is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Paselir zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Paselir aansprakelijk is voor derving van workshops/trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Paselir van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering
Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kostenloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Paselir, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Paselir. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van de online training
Na een half jaar (gerekend vanaf aanschaf van de online training) vervalt het recht op persoonlijke feedback op de trainingen. Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training.